Vilt bi pollinerar lila växter

Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo

Med vårt projekt "Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo" vill vi jobba för att utveckla och förbättra förutsättningarna för pollinatörer  i Habo.

Syftet med projektet är att skapa och utveckla grönstrukturstråk/område i Habo tätort för att gynna pollinatörer, värdefulla växter och biologisk mångfald. Vi vill utöka och förbättra lämpliga habitat, skapa rabatter, ängar och slänter som främjar pollinatörer, skapa nya boplatser och insektshotell.

Samtidigt vill vi lyfta och synliggöra betydelsen av pollinatörer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att ordna en tävling "bästa trädgård för pollinatörer i Habo". Syftet är att sprida opinion och peppa folk att vara med och bidra på ett roligt sätt. Målgrupp för tävlingen är personer med villaträdgårdar i Habo kommun.

Genomförande och erfarenheter

Under projekttiden hittills har vi anlagt ängar, bedrivit grässlåtter, skapat sandbäddar och  ängsmarker, byggt och placerat ut insektshotell och anlagt rabatter med särskilt lämpliga blommor och andra växter. Som ett extra initiativ har vi prövat att ha bikupor på kommunförrådets mark. Vi har satt upp informationsskyltar där vi gjort insatser för att på så sätt skapa intresse och sprida kunskap om våra pollinatörers betydelse. Vi har också skrivit artiklar om ämnet och förberett för tävlingen bästa trädgård för pollinatörer.

Vad händer härnäst?

Just nu förbereder vi för vår tävling ”bästa trädgård för vilda pollinatörer i Habo”. Vi har skapat en jury och skissar på regler och villkor för tävlingen. Nu gäller det att marknadsföra tävlingen och göra den synlig till våra kommuninvånare. Givetvis kommer vi att ha jättefina priser till vinnaren!

Projektet har finansiering av LONA. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.