För arrangörer

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till fritids- och kulturförvaltningen via detta formulär kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Fritids- och kulturnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på fritids- och kulturnämnden, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter  på www.habokommun.se/personuppgifter

Godkännande av hantering av personuppgifter