Kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström och Boel Dahleman, biträdande chef för lokalpolisområde Södra Vätterbygden undertecknar medborgarlöftet 2024.

Medborgarlöftet 2024

Under måndagen träffades kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström och Boel Dahleman, biträdande chef för lokalpolisområde Södra Vätterbygden, för att underteckna de gemensamma medborgarlöftena för 2024.

Medborgarlöftet innebär att polisen och kommunen tillsammans, utifrån en gemensam lägesbild, ska jobba för att förebygga brott och öka tryggheten för kommunens invånare.

Medborgarlöftet pekar ut tre fokusområden – normbrytande barn och ungdomar, skadegörelse och narkotika. Varje fokusområde består av aktiviteter, bland annat:

Normbrytande barn och ungdomar

 • Polisen och kommunen ska arbeta för insatser vid tidiga tecken på normbrytande beteende och kriminalitet.
 • Polisen och kommunen ska träffas kontinuerligt på taktisk nivå som berör barn och ungdomar, för att skapa bästa förutsättningar för att kunna arbeta brottsförebyggande.
 • Områdespolisen ska fortsätta sin täta samverkan med skola, socialtjänst och fritid i syfte med att uppmärksamma, förebygga och hantera problem relaterade till drogmissbruk, hot och våld samt annan ungdomsrelaterad brottslighet.
 • Habo kommun ska kontinuerligt jobba för en meningsfull sysselsättning (skola, arbete och fritid).
 • Habo kommun ska arbeta med barn och ungdomars hälsa, normer och värderingar.

Narkotika

 • Områdespolisen ska fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk.
 • Polisen ska genomföra hundsök i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak med speciella program och med Habo kommuns drogpolitiska handlingsprogram.
 • Kommunen ska kontinuerligt genomföra mätning av narkotika via avloppsvattnet.

Skadegörelse

 • Polisen och kommunen ska tillsammans utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner och kommunen ska följa gällande rutiner för polisanmälningar och tillbud till kommunen.
 • Kommunen ska kontinuerligt undersöka möjligheten at sätta upp övervakningskameror på platser i kommunen som är drabbade av skadegörelse.
 • Kommunen ska sträva efter att skyndsamt åtgärda skadegörelse.