En grön planta, miljöprogrammet gror.

Miljöprogrammet

Habo kommun har ett miljöprogram för åren 2020-2030. Vi har satt 20 mål som vi ska nå senast 2030. Genom detta visar vi att det finns ett driv för att arbeta med miljö och hållbarhet i vår kommun.

Med det här miljöprogrammet höjer vi ambitionsnivån och tar ett steg framåt i vårt miljöarbete. Programmet är baserat på fyra fokusområden.

Fokusområde 1: En klimatsmart kommun.

Fokusområde 2: Hållbar konsumtion och produktion.

Fokusområde 3: Hållbart nyttjande av natur, vatten och mark.

Fokusområde 4: Utbildning, kommunikation och engagemang.

I miljöprogrammet hittar du de 20 målen.

Den hållbara kommunen för hela livet

Habo kommun ska vara hållbar. Vi vill hushålla med de resurser vi fått och använda dem på bästa sätt. Vi ska ta ansvar för och ta väl hand om vår miljö, ekonomi och andra resurser på ett sätt som gör att kommunen kan fungera väl idag – och skapa goda möjligheter för kommande generationer. I Habo kommun ska visionen ”den hållbara kommunen för hela livet” genomsyra kommunens alla verksamheter och utgöra färdriktningen i allt arbete som vi utför.

Detta innebär att vi ska bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att vi:

  • agerar och planerar långsiktigt genom att inkludera miljöhänsyn i våra beslut i nämnder, bolag och styrelser.
  • förstår miljökonsekvenserna av vårt agerande och tar ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i vårt dagliga arbete.
  • effektiviserar vår resursanvändning och utgår från de planetära resurser vi har och verkar för att inte överskrida dessa.
  • skapar möjligheter och uppmuntrar medarbetare, kommuninvånare, näringsliv och föreningar till ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på förbättringsarbete och miljömedveten livsstil.