Överklaga beslut

Om du fått ett beslut som innebär att du, helt eller delvis, inte beviljats den hjälp du sökt kan du överklaga beslutet. Kommunen är skyldig att informera dig om hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning.

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till socialnämnden. Tala om vilket beslut du överklagar. Tala också om vilken ändring av beslutet du vill ha. Socialnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begär. Förvaltningsrättens prövning kan ta från några veckor till ett par månader. Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar kan du vända dig till den som fattat beslutet.

Hur man överklagar
Om ni inte är nöjda med detta beslut så finns det möjlighet att överklaga. Överklagan skickas till Socialnämnden på adress:

Socialförvaltningen
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Överklagan ska vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

  • Namn, adress och telefonnummer
  • Vilket beslut som överklagas
  • Vilka omständigheter ni stödjer överklagandet på
  • Eventuella handlingar som stödjer din överklagan

Glöm inte att skriva under brevet.

Socialnämnden måste ha ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Har överklagan kommit in i tid och om Socialnämnden inte ändrar beslutet på det du begärt sänder Socialnämnden överklagan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Om ni vill ha mer information om hur ni överklagar så kontaktar du den handläggare som meddelat beslutet.