Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 17 juni kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo samt digitalt.

Följande ärenden behandlas:

  1. Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2021
    Besök av biträdande ekonomichef Anna-Carin Alzén
  2. Förändrad valdistriktsindelning
  3. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
  4. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
  5. Svar på motion om att utreda att Habo upphör som kommun och sammangår med annan/andra kommun/kommuner
  6. Avsägelser och fyllnadsval