Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 26 november kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

  1. Program för trygghet och säkerhet 2019-2022, antagande
  2. Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa
  3. Kostnader för måltider för unga brukare inom funktionshinderomsorgen
  4. Budget 2021
  5. Avfallstaxa 2021
  6. Förslag till budget för Mediacenter i Jönköpings län 2021
  7. Inlämnande av interpellation