Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 13 juni klockan 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Du kan följa sammanträdet via webb-tv.

Följande ärenden behandlas:

 1. Information från överförmyndarenheten
  Besök av Joakim Lindberg, enhetschef överförmyndarenheten
 2. Redovisning av granskningsrapport Målstyrning i Habo kommun
  Besök av kommunrevisionen och Deloitte
 3. Redovisning av granskningsrapport Ekonomistyrning av kostnader för lokaler och tekniska anläggningar
  Besök av kommunrevisionen och Deloitte
 4. Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2024
  Föredragande: Johan Bokinge, ekonomichef
 5. Taxa för rengöring/sotning och brandskyddskontroll
 6. Planeringsstrategi ÖP 2040
 7. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
 8. Sammanträdesplan 2025
 9. Årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
 10. Årsredovisning 2023 kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
 11. Svar på motion om flaggpolicy i Habo kommun
 12. Svar på motion om sommaranställning av ungdomar med A-traktor
 13. Redovisning av ej avgjorda motioner
 14. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
 15. Redovisning av ej verkställda motioner och ej verkställda kommunfullmäktigebeslut
 16. Avsägelse och fyllnadsval
 17. Motion om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare
 18. Motion om uppsökande verksamhet för att motverka ofrivillig ensamhet
 19. Motion om fria arbetsskor inom vård och omsorg
 20. Motion om bilpolicy
 21. Motion om att bemanna skolbiblioteken med fackutbildade bibliotekarier
 22. Medborgarförslag om att förlänga trottoar utmed Storgatan i Furusjö
 23. Medborgarförslag om att sänka hastigheten utmed Hjovägen
 24. Medborgarförslag om utomhusbad