Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 26 januari kl. 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset.

Följande ärenden behandlas:

 1. Upprop och godkännande av dagordningen
 2. Val av justerare
 3. Redovisning av granskningsrapport Besökssäkerhet och skalskydd inom förskolan och grundskolan
  Besök av kommunrevisionen och Deloitte
 4. Information om kommunledningsförvaltningens verksamhet
  Föredragande: kommundirektör Jan Sundman
 5. Pensionspolicy, revidering
 6. Former för utskick av kallelse och handlingar till kommunfullmäktige
 7. Förändring av taxor för kulturskolan
 8. Svar på motion om övergångsställen
 9. Svar på motion om skärmtak utanför vårdcentrum
 10. Svar på motion om förebyggande arbete för psykisk hälsa
 11. Val av vice ordförande i styrelsen för June Avfall & Miljö AB
 12. Val av lekmannarevisorer till Habo Energi, Habo Kraft och Habo Bostäder
 13. Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB
 14. Avsägelser och fyllnadsval
 15. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om älgolyckor vid Tumbäck
 16. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om parkering på Blå torget
 17. Motion om utredning av solcellspark i Habo