Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 25 februari kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

  1. Redovisning av granskningsrapporten Resursutnyttjande inom förskolan
    Besök av kommunrevisionen och Deloitte
  2. Kapitaltillskott och justerade särskilda ägardirektiv och aktieägaravtal för June Avfall och Miljö AB
  3. Kostpolitiskt program, antagande
  4. Svar på motion om totalförbud mot fyrverkerier
  5. Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB
  6. Val av ordförande och två ledamöter till bolagsstyrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB
  7. Fyllnadsval
  8. Motion om att stoppa besparingarna inom kostenheten