Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 29 september kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Information från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
  Besök av förbundschef Peter Hedfors
 2. Tilläggsbudget för ökade investeringsutgifter för skyddsbarriär till konstgräsplanen
 3. Svar på motion om solcellspark vid Gunnevi
 4. Svar på medborgarförslag om bevarandet av jordbruksmark
 5. Information om avgjorda medborgarförslag under mandatperioden
  Information från kansli- och kommunikationschef Frida Wahlund
 6. Val av lekmannarevisor för Habo Energi, Habo Kraft och Habo Bostäder
 7. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående buskörning och street race
 8. Motion om aktivitetsmöjligheter i Fagerhus