Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 25 november kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Information från Energicentrum
  Besök av energi- och klimatrådgivare Emma Adolfsson och Ida Karlsson.
 2. Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa
 3. Taxor inom fritids- och kulturnämndens verksamhet
 4. Budget 2022
 5. Avfallstaxa 2022
 6. Avsägelse
 7. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om försäljning av industrimark
 8. Medborgarförslag om naturskyddsområdet mellan Spinnet och Kråkeryd
 9. Medborgarförslag om att göra busshållplatsen vid vårdcentrum mer användarvänlig