Miljölagar och regler

Den största delen av miljönämnden och miljöförvaltningens arbete handlar om att kontrollera att lagar och en mängd andra regler i form av författningar, förordningar och föreskrifter efterlevs.

Huvudlagstiftningen som miljöförvaltningen arbetar med är livsmedelslagen och miljöbalken. Livsmedelslagstiftningen är densamma i alla EU-länder och miljöbalken anpassas allt mer efter EU:s regler. Andra lagar är till exempel smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen. Till denna lagstiftning finns en rad olika förordningar och föreskrifter såsom till exempel Avfallsförordningen, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Livsmedelsförordningen med flera. Vår avsikt har inte varit att ta med all lagstiftning på denna webbplats utan vi hänvisar till andra myndigheter och lagstiftningen där det finns ett behov. I övrigt har vi försökt att ämnesvis förklara vad som gäller på ett mer lättförståeligt och begripligt sätt.