Transport av avfall och farligt avfall

Som privatperson får du själv transportera avfall och farligt avfall som uppkommit i ditt hushåll till sortergård. För större mängder och för verksamheter kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen.

Transport av farligt avfall för verksamheter  
Farligt avfall ska transporteras till olika slutdestinationer för destruktion, deponering eller återvinning beroende på vilket avfall det är. Vid mindre mängder farligt avfall som uppkommit i verksamheten, finns möjligheten att själv transportera det farliga avfallet. Se nedan om egen transport av farligt avfall. Sådana transporter kräver en anmälan till länsstyrelsen.  

Företagare, som inte själva har anmält transport av farligt avfall till länsstyrelsen, måste anlita en transportör med tillstånd att köra farligt avfall. För yrkesmässiga transporter av avfall och farligt krävs tillstånd enligt avfallsförordningen (2001:1063). Tillstånden söks hos länsstyrelsen. Du som lämnar ifrån dig farligt avfall till en transportör är skyldig att kontrollera att både transportören och mottagaren har tillstånd. Anmälningar och tillståndsansökningar görs hos länsstyrelsen

Egen transport av farligt avfall 
Mindre mängder avfall som kommer från den egna verksamheten, det vill säga avfall från företagets anläggning eller fastighet får efter anmälan till länsstyrelsen transporteras i egen regi.

Den maximala mängden är:

  • 400 liter oljeavfall per år
  • 200 liter lösningsmedelsavfall per år
  • 200 liter färg- eller lackavfall per år
  • 300 stycken hela lysrör eller andra ljuskällor per transport 300 kilo använt köldmedium per transport
  • 300 kilo avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport
  • sammanlagt 100 kilo övrigt avfall per år. Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.

Med tillstånd från länsstyrelsen kan du även få transportera:

  • särskilt farliga avfall till exempel sådant som innehåller PCB, cyanid eller kadmium
  • transport av avfall i större än ovan angivna kvantiteter
  • transport av annans yrkesmässigt uppkomna farliga avfall.

Skärande och stickande avfall
Godkänd entreprenör ska alltid anlitas för transport av skärande och stickande avfall som uppkommit i egen verksamhet hos exempelvis tatuerare, veterinärverksamhet och djurhållare. Avfallet ska hållas skilt från annat avfall och förvaras i specialbehållare.