Översiktsplanering

Översiktsplaneringens huvuddokument är den kommunövergripande översiktsplanen vilken omfattar hela kommunens geografiska yta. Fördjupade översiktsplaner ger en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt område.

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens vision av den långsiktiga planeringen av mark, vatten och den byggda miljön för hela kommunen. Dokumentet är inte juridiskt bindande bland annat eftersom den föreslagna planeringen sträcker sig 20 -30 år framåt i tiden, under den tidsperioden kan både planeringsförutsättningar, lagstiftning och behov förändras. I översiktsplanen måste kommunen både hantera planeringen på lokal nivå, likväl förhålla sig till regional och nationell planering. Det är främst Plan- och bygglagen samt Miljöbalken som styr vad en översiktsplan ska innehålla.

Habo kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, den nu gällande översiktsplanen antogs den 26 januari 2006 ("Framtidsplan för Habo kommun - Översiktsplan 2005"). Läs mer om framtagandet av den nya översiktsplanen och de gällande översiktsplanerna via länkar.