Översiktsplanering

Översiktsplanerings huvuddokument är den kommunövergripande översiktsplanen vilken omfattar hela kommunen. Det finns även ett antal fördjupade översiktsplaner vilka ger en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt område.

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens vision av den långsiktiga planeringen av mark, vatten och den byggda miljön för hela kommunen. Dokumentet är inte juridiskt bindande bland annat eftersom den föreslagna planeringen sträcker sig 20 -30 år framåt i tiden, under den tidsperioden kan både planeringsförutsättningar, lagstiftning och behov förändras. I översiktsplanen måste kommunen både hantera planeringen på lokal nivå, likväl förhålla sig till regional och nationell planering. Det är främst Plan- och bygglagen samt Miljöbalken som styr vad en översiktsplan ska innehålla.

Habo kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, den nu gällande översiktsplanen antogs den 26 januari 2006 ("Framtidsplan för Habo kommun - Översiktsplan 2005"). Läs mer om framtagandet av den nya översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna via länkar.

Planeringsutmaningar
Några utmaningar som kommunen står inför vad det avser planering av mark och vatten är;

  • Hur hanterar kommunen kraftiga skyfall på ett sätt som minskar risken för skador på egendom och infrastruktur?
  • Hur ska kommunen planera infrastrukturen för fotgängare och cyklister, för kollektivtrafik och bilen i den framtida tätortsutvecklingen?
  • Hur kan kommunen arbeta för att länka samman tätorterna med landsbygden?
  • Hur kan kommunen bevara och skydda viktiga grönområden för friluftsliv, rekreation och biologisk mångfald?
  • Vilka områden ska exploateras med bostäder och verksamheter för att möta det utbyggnadsbehov som Habo kommun står inför?