Översikt pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner

  1. Kärnekulla 1:4, för fastigheten har ett detaljplaneförslag tagits fram. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med att etablera en ny "stadsdel" med bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kärnekulla 1:4. Planförslaget har varit utskickat för både samråd och granskning och godkändes av byggnadsnämnden den 19 juni 2018. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen under hösten 2018.

  2. Del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1 (tidigare Bränninge 2:136). Malmabäcken AB har ansökt om planbesked för Bränninge 2:95. Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten att uppföra ett antal flerbostadshus. 
   Planförslaget har varit utskickat för både samråd och granskning och godkändes av byggnadsnämnden den 23 augusti 2018. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen under hösten 2018.

  3. Fiskebäck 3:76, Väst-Göte Motell. Ett planförslag var utsänt för samråd under sommaren 2013, efter detta har det varit ägarbyte och avsikten från den nuvarande ägaren är att bebygga fastigheten med radhus. Ett planförslag var utskickat för samråd under våren 2018, planförslaget revideras efter detta och förväntas skickas ut för granskning under hösten 2018. 

  4. Gunnarsbo 1:69 med flera, Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 1:69 med flera. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga fyra flerbostadshus inom kvarteret.
   Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 2 februari 2017. Planarbetet påbörjas under våren 2017.

  5. Bränninge 2:133, Malmgårdsskolan. Habo Bostäder har ansökt om planbesked. Avsikten är att man önskar riva befintliga byggnader och ersätta dessa med ett flerbostadshus.
   Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 15 januari 2015.

  6. Bränninge 3:20. Bränninge Utvecklings AB har ansökt om planbesked för detaljplan som omfattar bostäder.
   Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 12 februari 2014.

  7. Bränninge 2:20, Klahrs Byggnads AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 2:20. På fastigheten ligger ICA, syftet med planändringen är att ICA önskar utöka sin verksamhet. I samma plan önskar man också pröva lämpligheten att uppföra ett flerbostadshus på Bränninge 2:14 (Landhs Konditori). För att klara av parkeringsbehovet ser man på möjligheten att riva Bränninge 2:49.
   Tidsplan: Planarbetet påbörjas under våren 2017.

  8. Gunnarsbo 3:2, Gunnevi. Kommunstyrelsen beslutade 12 juni 2012 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Gunnevi. Syftet var att pröva möjligheten att öppna upp för bostäder på Gunnevi.
   Tidsplan: Beslut om upprättande av detaljplan den 6 september 2012. Planarbetet har avstannat vid fler tillfällen på grund av andra mer brådskande ärenden och brist på intressenter till fastigheten.

  9. Bränninge 23:3, Kvarteret Liljekonvaljen. Habo Bostäder har ansökt om planbesked. Detaljplanen avser bostäder och möjligheten att bygga till ytterligare ett flerbostadshus med upp till åtta våningar.
   Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 15 januari 2015.

  10. Stora Fiskebäck, östra delen. Ändring av detaljplan. Syftet med ändringen är att ta bort en planbestämmelse som reglerar takkulör och takmaterial. Tidsplan: Positivt planbesked 10 november 2016, samråd 25 juni - 31 augusti 2018, granskning 9 oktober - 5 november 2018.

  11. Del av Bränninge 8:8. Tekniska förvaltningen har ansökt om planbesked för del av Bränninge 8:8. Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för pendelparkering.
   Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 7 september 2017.

  12. Äspered 1:38 (Furusjö) Markus och Magnus fastighets AB har ansökt om planbesked för Äspered 1:38 i Furusjö. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga 12 villor på fastigheten. 

  13. Bränninge 2:12 och 2:17. Byggnadsnämnden beslutade den 9 november 2017 att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Bränninge 2:12 och 2:17. Syftet med detaljplanen är att på de aktuella fastigheterna planlägga marken för bostäder uppförda i flerbostadshus. Marken är idag planlagd för villabebyggelse och är idag bebyggd med två villor. Planförslaget förväntas skickas ut för samråd vid årsskiftet 2018/2019.

  14. Kvill 1:3. Byggnadsnämnden beslutade den 9 november 2017 att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Kvill 1:3. Syftet med detaljplanen är att på aktuell fastighet planlägga marken för bostadsändamål, cirka 12 stycken parhus med totalt 24 lägenheter. Marken utgörs till viss del av brukad mark och till viss del av en öppen gräsyta med inslag av buskar och träd. Planarbetet kommer påbörjas under hösten 2018.

  15. Del av Bränninge 3:20, Stormagärdet. Byggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2018 att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Bränninge 3:20. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken för bostadsändamål, skola och förskola. Marken är idag inte planlagd och utgörs av jordbruksmark. Planförslaget förväntas skickas ut för samråd under vintern 2019.