Pågående detaljplaner

  1. Kärnekulla 1:4, för fastigheten har en ny detaljplan antagits. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med att etablera en ny "stadsdel" med bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kärnekulla 1:4. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2019. Beslutet om detaljplanens antagande har överklagats till Mark- och miljödomstolen som den 5 juni 2019 beslutade att avslå överklagan. Ärendet har dock överklagats vidare och är nu hos Mark- och miljööverdomstolen för prövning.

  2. Fiskebäck 3:76, Väst-Göte. Ett planförslag var utsänt för samråd under sommaren 2013, efter detta har det varit ägarbyte och avsikten från den nuvarande ägaren är att bebygga fastigheten med radhus. Ett planförslag var utskickat för samråd under våren 2018. Planförslaget har därefter reviderats och var under perioden 3 december 2018 - 4 januari 2019 utställt för granskning. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 11 april 2019. Beslutet om detaljplanens antagande har överklagats. Mark- och miljödomstolen beslutade den 20 september 2019 att avslå överklagandet om planens antagande. Planen vann laga kraft den 11 oktober 2019.

  3. Del av Bränninge 3:20, Stormagärdet. Byggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2018 att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Bränninge 3:20. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken för bostadsändamål, skola och förskola. Marken är idag inte planlagd och utgörs av jordbruksmark. Planförslaget förväntas skickas ut för samråd under vintern 2019. 

  4. Gunnarsbo 1:69 med flera, Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 1:69 med flera. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga fyra flerbostadshus inom kvarteret.
    Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 2 februari 2017.

  5. Kvill 1:3. Byggnadsnämnden beslutade den 9 november 2017 att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Kvill 1:3. Syftet med detaljplanen är att på aktuell fastighet planlägga marken för bostadsändamål, cirka 12 stycken parhus med totalt 24 lägenheter. Marken utgörs till viss del av brukad mark och till viss del av en öppen gräsyta med inslag av buskar och träd. Planarbetet kommer påbörjas under hösten 2018.