Översikt pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner

 1. För Kärnekulla 1:4 har nu ett detaljplaneförslag tagits fram, ett planprogram för området är redan framtaget. Syftet med planen är att pröva lämpligheten med att etablera en ny "stadsdel" med bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kärnekulla 1:4.
  Tidsplan: Samråd april 2017, granskning 23 april - 20 maj 2018.

 2. Del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1 (tidigare Bränninge 2:136). Malmabäcken AB har ansökt om planbesked för Bränninge 2:95. Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten att uppföra ett antal flerbostadshus. 
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 7 april 2016. Samråd 19 juni - 18 augusti 2017. Granskning 21 maj - 25 juni 2018.

 3. Fiskebäck 3:76, Väst-Göte Motell. Tidigare ägare till fastigheten ansökte om planbesked för fastigheten för att möjliggöra byggnation av bostäder. Detaljplanen har varit ute för samråd men sedan har planarbetet avstannat på grund av försäljning av fastigheten. Ett nytt samrådsförslag har nu tagits fram vilket kommer att sändas ut till berörda sakägare och myndigheter. 
  Tidsplan: Samråd 1 februari - 8 mars 2018. 

 4. Gunnarsbo 1:69 med flera, Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 1:69 med flera. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga fyra flerbostadshus inom kvarteret.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 2 februari 2017. Planarbetet påbörjas under våren 2017.

 5. Bränninge 2:133, Malmgårdsskolan. Habo Bostäder har ansökt om planbesked. Avsikten är att man önskar riva befintliga byggnader och ersätta dessa med ett flerbostadshus.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 15 januari 2015.

 6. Bränninge 3:20. Bränninge Utvecklings AB har ansökt om planbesked för detaljplan som omfattar bostäder.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 12 februari 2014.

 7. Bränninge 2:20, Klahrs Byggnads AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 2:20. På fastigheten ligger ICA, syftet med planändringen är att ICA önskar utöka sin verksamhet. I samma plan önskar man också pröva lämpligheten att uppföra ett flerbostadshus på Bränninge 2:14 (Landhs Konditori). För att klara av parkeringsbehovet ser man på möjligheten att riva Bränninge 2:49.
  Tidsplan: Planarbetet påbörjas under våren 2017.

 8. Gunnarsbo 3:2, Gunnevi. Kommunstyrelsen beslutade 12 juni 2012 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Gunnevi. Syftet var att pröva möjligheten att öppna upp för bostäder på Gunnevi.
  Tidsplan: Beslut om upprättande av detaljplan den 6 september 2012. Planarbetet har avstannat vid fler tillfällen på grund av andra mer brådskande ärenden och brist på intressenter till fastigheten.

 9. Bränninge 23:3, Kvarteret Liljekonvaljen. Habo Bostäder har ansökt om planbesked. Detaljplanen avser bostäder och möjligheten att bygga till ytterligare ett flerbostadshus med upp till åtta våningar.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 15 januari 2015.

 10. Stora Fiskebäck, östra delen. Ändring av detaljplan. Syftet med ändringen är att ta bort en planbestämmelse som reglerar takkulör och takmaterial. Tidsplan: Positivt planbesked 10 november 2016, samråd 25 juni - 31 augusti 2018.

 11. Del av Bränninge 8:8. Tekniska förvaltningen har ansökt om planbesked för del av Bränninge 8:8. Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för pendelparkering.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 7 september 2017.

 12. Äspered 1:38 (Furusjö, se länk), Markus och Magnus fastighets AB har ansökt om planbesked för Äspered 1:38 i Furusjö. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga 12 villor på fastigheten. 
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 10 november 2016. Planarbetet påbörjas under våren 2017.