Tömning av enskilda avlopp

Om din fastighet ligger långt från kommunala avloppsledningar måste avloppsfrågan lösas på annat sätt.

Avloppsvatten kan innehålla skadliga kemikalier och smittämnen som bakterier och virus. Att inrätta avlopp räknas därför som en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd från miljöförvaltningen.

Kommunen ansvarar för att avloppsvattnet tas omhand. Själva hämtningen är utlagd på entreprenad och sköts av Beges Containerservice AB.

Tömning en gång per år
Enskilda avloppsanläggningar töms som regel en gång per år.

Extra tömning
Kontakta kommunens kundtjänst om du behöver beställa en extra/jour slamtömning. Telefonnumret hittar du under kontakt.

Dispenser
Enligt renhållningsordningen i Habo kommun kan en fastighetsägare beviljas dispens när det gäller latrintömning eller slamtömning. En förutsättning för att få detta är att du kan ta hand det på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön samt att förhållandena på ett markant sätt avviker från vad som är allmänt förekommande. Ansökan lämnas till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift på 938 kr enligt 2017 års taxa fastställd av kommunfullmäktige. Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i latrintömning eller slamtömning anmäler du det hos tekniska förvaltningen i respektive kommun.

Kontakta Beges Containerservice AB: För akuta tömningar, ej kontorstid. Akuta tömningar utförs inom ett dygn från beställning.