Den kommunala beslutsprocessen

Ett ärende kan väckas i kommunen på flera sätt. Invånarna i kommunen kan exempelvis lämna in medborgarförslag och politikerna i fullmäktige kan lämna in motioner.

Medborgarförslag

När ett medborgarförslaget kommer in till kommunen registreras det (så kallad diarieföring). Alla handlingar som kommer in till kommunen är allmänna och vem som helst har rätt att ta del av dem. 

Förslaget tas upp i kommunfullmäktige
Förslaget lämnas därefter vidare till kommunfullmäktige som undersöker om förslaget berör kommunens ansvarsområden. Sedan lämnas förslaget vidare till den nämnd som har ansvar för frågan och som bäst kan utreda förslaget, så kallad remiss.

Politikerna i nämnden utreder inte förslaget själva utan det gör sakkunniga tjänstemän på förvaltningen. Tjänstemännen undersöker förslaget utifrån olika perspektiv och sammanställer sedan ett svar som redovisar hur förvaltningen anser att man borde gå vidare med förslaget, detta kallas för en tjänsteskrivelse. Svaret lämnas till nämnden som tar ställning för eller mot förslaget mot bakgrund av det som tjänstemännen utrett och skickar det sedan vidare till kommunstyrelsen.

Förslaget skickas vidare till kommunstyrelsen
Först behandlas frågan i  kommunstyrelsens  arbetsutskott. Arbetsutskottet förbereder alla frågor som ska behandlas i kommunstyrelsen. Om arbetsutskottet inte har några invändningar så skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen med förslag att säga ja eller nej till tjänsteskrivelsens svar på förslaget. Kommunstyrelsen kan också be nämnden eller tjänstemännen att utreda mer, så kallad återremittering.

När kommunstyrelsen har sagt ja eller nej till förslaget (bifall eller avslag) så går svaret vidare till kommunfullmäktige och även där kan kommunfullmäktige säga ja eller nej till förslaget samt skicka tillbaka det till kommunstyrelsen, detta kallas för att återremittera.

Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till förslagets svar kommer medborgarförslaget att genomföras.

Överklaga kommunfullmäktiges beslut
Om du som kommuninvånare tycker att kommunfullmäktige överträtt sina befogenheter eller fattat ett beslut som inte är förenligt med den lag som gäller så kan du överklaga de flesta av kommunfullmäktiges beslut. Det kallas för en laglighetsprövning.

Detta kan du göra inom tre veckor efter det att protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla. Du kan vända dig till kommunens reception om du vill ha hjälp med att överklaga. Överklagandet tas då upp i Förvaltningsrätten i Jönköping och om det överklagade beslutet anses vara olagligt så upphävs det. Förvaltningsrättens beslut kan också överklagas till Kammarrätten i Jönköping men där tas inte alla ärenden upp utan det krävs ett prövningstillstånd.

Varje steg i processen diarieförs och protokollförs för att du som medborgare ska kunna ha insyn och för att säkerställa att ärendet hanteras rättssäkert. Handlingarna förvaras sedan hos kommunstyrelsen och i den nämnd som har utrett frågan.

Ordlista