Tobak

Du som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till kommunen.

Anmälan ska ske innan försäljningen sätts igång, annars kan man bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Nuvarande tobakslag och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts från och med 1 juli 2019 med en ny lag - lag om tobak och liknande produkter. När lagen träder i kraft ska alla försäljningsställen som vill sälja tobak ansöka om detta.

Du som före den 1 juli 2019 har anmält till kommunen att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

Till din ansökan måste du bifoga ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillstånd.

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Blanketter kommer att tas fram för ansökan.

Kommunen kommer att ta ut en ansökningsavgift samt en årlig avgift för tillsyn. Avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige.

När du har ansökt om att få sälja tobaksvaror ska kommunen pröva din ansökan. Enligt den nya lagen ska en lämplighetsprövning ske av ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt. Lämplighetsprövningen kommer att ta sikte på alla som har ett betydande inflytande i verksamheten. Kommunen kommer att begära in yttranden från Polisen, Skatteverket och Kronofogden för att utreda lämpligheten.

Om du blir beviljad tillstånd att sälja tobaksvaror kommer lämplighetskraven att bestå. Kommunen kommer löpande att bedriva tillsyn för att säkerställa att du som tillståndshavare fortsättningsvis uppfyller de kriterier som krävs för att ha tillstånd.

Egenkontrollsprogram
Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett lämpligt egenkontrollsprogram som ska fungera som ett verktyg för att se till att lagens följs. Syftet med egenkontrollsprogrammet kan vara hur personalen får information om tobakslagens bestämmelser och vilka rutiner som används vid tobaksförsäljning. Det ska finnas beskrivet vilka åtgärder som vidtas om bestämmelserna inte följs eller om missförhållanden uppstår.

Egenkontrollprogrammet lämnas till kommunen i samband med anmälan om tobaksförsäljning.

Skyltning
På alla försäljningsställen som säljer tobak måste det finnas tydlig skyltning om att tobak inte får säljas till någon som är under 18 år.

Mer information om regler kring tobaksförsäljning och informationsmaterial på flera olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.