Cisterner

Cisterner måste regelbundet kontrolleras för att skydda vattendrag och marker mot föroreningar. Vid eventuellt utsläpp där grundvatten och vattendrag skadas är du som innehavare av cisternen ansvarig för en eventuell sanering.

Användningen av cisterner bestäms av reglerna för förvaring av brandfarlig vätska inom och utom vattenskyddsområde, Naturvårdsverkets bestämmelser om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24, se länk).

Information om installation av cistern
När du skaffar en cistern måste du skriftligen informera miljöförvaltningen. Informationen måste vara kommunen tillhanda senast 6 veckor innan anläggningen tas i bruk.

En avgift tas ut för handläggning och bedömning av informationsblankett.

Cisternen måste vara certifierad, är den inte det måste en konstruktions- och tillverkningskontroll göras. Dessa kontroller görs av ett ackrediterat kontrollföretag, som är godkänt av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Kontakt med Swedac för ytterligare information om ackrediterade företag, får du via deras webbplats eller på telefon 0771-99 09 00.

Besiktning
Besiktning av cisterner ska ske återkommande. För cisterner inomhus med tillhörande rörledningar, som rymmer mellan 1-10m3 ska den första kontrollen ha genomförts senast den 1 juli 2006 av ett ackrediterat kontrollföretag. För cisterner utomhus och ovan mark med tillhörande rörledningar rymmande 1-10m3, finns sedan 1 juli 2004 krav på återkommande kontroll utförd av ackrediterat kontrollföretag. Kontrollrapporter behöver inte skickas till kommunens miljöförvaltning. Däremot ska du spara kontrollrapporten så att du kan visa att kontrollen är utförd.

Revisionskontroll
Ibland behövs en särskild kontroll, så kallad revisionskontroll. Den ska utföras om cisternen har genomgått förändringar så som reparationer eller ändringar av cisternen, om den har tagit skada, om den ska användas under väsentligt andra förhållanden eller om den har flyttats.

Cisterner som berörs av revisionskontroll är:

  • cisterner ovan mark som rymmer 1-10 m3
  • cisterner i mark som rymmer mer än 1m3
  • cisterner som hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddat område.

Cistern som tas ur bruk
När cisternen tas ur bruk ska detta skriftligen anmälas till miljöförvaltningen. Enklast görs det via kommunens förtryckta blankett, se länk till höger. Cisternen med dess tillhörande rörledningar med mera, ska tömmas och rengöras. Vätskan som töms ska ses som farligt avfall och måste tas om hand av en godkänd saneringsfirma. Markförlagda cisterner ska i första hand grävas upp, är inte detta möjligt ska de fyllas med sand eller annat material för att undvika sättningsskador i marken. Att anmäla till miljöförvaltningen om cistern som tagits ur bruk är kostnadsfritt.