Vatten och Avlopp

Här hittar du information om dricksvatten, avloppsvatten och dag- och dräneringsvatten. Du kan även läsa om vilka regler och taxor som gäller.

Kommunalt vatten och avlopp:
Gatu/VA-enheten på tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens dricksvattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten. Gatu/VA-enheten tar hand om driver, sköter och underhåller avloppsreningsverk, dricksvattenverk och ledningsnät.

Verksamheter och privat vatten och avlopp:
Miljöförvaltningen utövar tillsyn på verksamheter och har en rådgivande funktion till företag och privatpersoner.

Ledningnätet
Ledningsnätet består av ca 10 mil kallvattenledningar som förser abonnenterna med dricksvatten samt ca 10 mil avloppsledningar som transporterar avloppsvatten till reningsverken för rening innan vattnet går ut i vattendragen. Systemet innehåller dessutom ca 6 mil dagvattenledningar som transporterar bort regnvatten och smältvatten i huvudsak via fördröjningsmagasin eller våtmark där rening sker eller direkt ut i vattendragen.