Detaljplanering

Detaljplanerna omfattar i huvudsak tätorterna. Om du ska ändra eller bygga till så kontakta gärna plan- och exploateringsenheten för att få veta vilka planbestämmelser som gäller för din fastighet.

Hur och när används detaljplaner
Detaljplaner reglerar markanvändningen mer i detalj än övriga plantyper och kan omfatta alltifrån någon enstaka fastighet till hela stadsdelar. De visar hur allmänna platser som gatu- och parkmark liksom enskild mark ska användas och utformas. I planen läggs också fast hur markägare avser genomföra planen.
 
Detaljplaner tjänar som underlag vid bygglovsprövning, är juridiskt bindande och medför en rätt för markägare att under planens genomförandetid genomföra de åtgärder som planen anger.
 
Detaljplanens innehåll
En detaljplan består av en plankarta med tillhörande bestämmelser, en planbeskrivning, en genomförandebeskrivning och en fastighetsförteckning. De kan, beroende på behov, också innehålla ett planprogram, en miljökonsekvensbeskrivning samt eventuella illustrationer.
 
I en detaljplan anges vilken genomförandetid planen har. Denna kan vara från fem till femton år. Under den tiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot fastighetsägarens vilja utom i undantagsfall.