Specialpedagog förskola

Specialpedagogiska insatser i förskolan ses som ett komplement till förskolans pedagogiska verksamhet.

I specialpedagogens arbete ingår bland annat att

  • kontinuerligt besöka förskolan för att stödja främjande och förebyggande insatser genom kartläggning, utredning, bedömning och uppföljning av lärmiljöer, grupp och enskilda barn.

  • vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor, för pedagoger, förskolechef, vårdnadshavare och andra berörda.

  • arbeta med att ge stöd vid övergång såväl inom förskolan som vid övergång till förskoleklassen.

  • samverka med externt stöd exempelvis Barnhälsovården, Socialtjänsten, Barnhabiliteringen, Barn och ungdomspsykiatriska, logoped med flera.

  • bidra till verksamhetens utvecklingsarbete.