Elevhälsan

Skolan utgör våra elevers arbetsplats. De vistas där en stor del av sin vardag. Elevhälsan fungerar här som företagshälsovård för eleverna.

En av utgångspunkterna för elevhälsans verksamhet är att hälsa och lärande går hand i hand. Med det avses att elever behöver må bra för att vilja och kunna orka lära sig i skolan. Elever behöver också känna att de kan och lyckas i skolan, det i sig bidrar till att de mår bra. En annan viktig utgångspunkt för elevhälsans verksamhet är att den ska vara tillgänglig för alla elever, men med ett särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten ska också vara likvärdig.

Skolsköterska

 • Genomför hälsobesök och vaccinationer.
 • Utför mottagningsarbete och medverkar vid skolläkarmottagning.
 • Genomför miljömedicinskt arbete, till exempel registrering av olycksfall.
 • Sköter dokumentering och journalhantering för skolhälsovården.
 • Ansvarar, tillsammans med skolläkare, för den medicinska delen i en basutredning.

Kurator

 • Utför stödjande och främjande samtal med enskild elev.
 • Arbetar med organisatoriskt arbete, konflikt- och krishantering tillsammans med övrig personal på skolan.
 • Utför flerpartssamtal med elev, föräldrar och lärare i sociala frågor som berör skola och hem.
 • Ansvarar för den sociala delen i en basutredning.

Specialpedagog

 • Konsulterar pedagoger och elever i pedagogiska frågor.
 • Ger pedagogisk handledning till föräldrar och pedagoger utifrån elever som behöver särskilda stödinsatser, exempelvis vid olika funktionsvariationer.
 • Kartlägger, utreder och följer upp skolans pedagogiska arbete.
 • Driver pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Ansvarar för den pedagogiska delen i en basutredning.

Skolpsykolog

 • Ansvarar för den psykologiska delen i en basutredning.
 • Ansvarar för möten kring basutredning och dokumenterar till journal.
 • Sätter diagnos i förekommande fall efter basutredning.
 • Skriver remiss när behov finns av fördjupad utredning.
 • Konsulterar och handleder föräldrar och personal efter genomgången basutredning.