Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 25 april kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Information om miljöutbildning
  Besök av miljöstrateg Ellen Lindberg. Inga handlingar.

 2. Slutredovisning av investeringsprojekt

 3. Årsredovisning 2018
  Årsredovisningen skickas till ordinarie ledamöter. Övriga hittar den på www.habokommun.se/kallelsekf

 4. Revisionsberättelse 2018 och beslut om ansvarsfrihet
  Besök av revisionen.

 5. Reglemente för byggnadsnämnden/trafiknämnden

 6. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

 7. Svar på motion om prioritering av bussgator

 8. Redovisning av ej avgjorda motioner

 9. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

 10. Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda fullmäktigebeslut

 11. Avsägelse och fyllnadsval

 12. Val av ordförande och två ledamöter till bolagsstyrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

 13. Val av nämndemän 2020-2023

 14. Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck

 15. Motion om digital lekplats

 16. Motion om startande av grundsärskola

 17. Medborgarförslag om bättre villkor för närtrafiken inom Habo kommun