Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 13 juni kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2019
  Besök av ekonomichef Johan Bokinge.
 2. Utvärdering av två-årsbudget samt återgång till ett-årsbudget
 3. Omfördelning av budget från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden
 4. Avslutande av barn- och utbildningsnämndens resultatfonder
 5. Näringslivsstrategi
  Besök av näringslivsansvarig Monika Raske och affärscoach Kenneth Hellman.
 6. Information om miljönämndens verksamhet
  Besök av miljöchef Agneta Martinsson.
 7. Utveckling av Habo kommuns modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning
 8. Utökning av tjänsten som miljöstrateg
 9. Upphandlingspolicy
 10. Arbetsmiljöpolicy - ändring
 11. Avgifter för måltider och förbrukningsmaterial för brukare inom funktionshinderomsorgen
 12. Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 13. Årsredovisning för kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län
 14. Svar på motion om lokal tiggeribegränsning i områden Habo centrum och vårdcentrum
 15. Svar på motion om tiggeriförbud i Habo
 16. Val av nämndemän 2020-2023
 17. Rapportering av ej verkställda beslut
 18. Motion om digital lekplats
 19. Medborgarförslag SoL-luncher