Önskemål om hyra av sporthall

Kan bekräftelse skickas via e-post?

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till fritids- och kulturförvaltningen via detta formulär kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Fritids- och kulturnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs i förekommande fall för uthyrning och eventuell debitering och kommer sparas tills abonnemanget avslutats och betalning skett. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på fritids- och kulturförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter

Godkännande av hantering av personuppgifter