Simkoleanmälan

De personuppgifter du lämnar till fritids- och kulturförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Fritids- och kulturnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för simskoleundervisning och debitering och kommer sparas tills simskolan avslutats för säsongen och betalning skett. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på Fritids- och kulturförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter