Vår i bokskogen, tallar och lavar på Hökensås och vitsippor i Fiskebäcks ängar.

Naturområden och naturreservat

"Habo naturguide", som visar vägen till 40 olika naturupplevelser i kommunen, kan du hämta gratis på biblioteket och på Habo turistinformation.

Hökensås naturreservat

Hökensås naturreservat består av 5 200 hektar flacka områden och branta åsar. Dessa bildades då inlandsisen drog sig tillbaka. I sänkorna finns ett 50-tal sjöar och tjärnar, varav ett 20-tal är öppna för fiske.

Hökensås sportfiske

På Hökensås växer mest tallskog och på de torraste delarna bildar renlavar en heltäckande matta på marken. Flera vandringsleder genomkorsar området som också är rikt på bär och svamp - En pärla för dig som njuter av att vistas i skog och mark. Här kan du se en kortfilm om naturreservatet som Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort. Vandringsleden Västra Vätterleden genomkorsar Hökensås.

Film om Hökensås på Youtube 

Fiskebäcks naturreservat

Reservatsområdet ligger på båda sidor om järnvägen, strax söder om Habo tätort. Detta är en underbar plats att möta våren på - du hittar mattor med vitsippor men också blåsippor, svalört, vårlök och även mer sällsynta växter. Ek och hassel dominerar området men trädslagsblandning är stor. Förutom ek och hassel finns ask, asp, sälg, björk, bok, alm, klibbal, hagtorn, hägg och måbär. Under 1800-talet var området en löväng, troligen bevuxen med ek och ask med inslag av hassel. Områdets naturvärden är främst knutna till den lundartade miljön, den näringsrika marken och markfuktigheten. Bänkbord för fikastunden finns utställda utmed den markerade korta vandringsleden.

En funktionshinderanpassad toalett finns bredvid parkeringen vid vandringsledens början. För att underlätta och öka tillgängligheten för alla, finns en ledstång uppsatt utmed den första delen av leden, som också har anpassats och breddats fram till en fikaplats en bit in i skogen.

Stora Kärrs bokskog

Ursprunget till Stora Kärrs bokskog kan spåras tillbaka till 1600-talet då Stora Kärr tillhörde det Braheska grevskapet Visingsborg. Bokskogen anlades troligtvis under denna tid och har sedan dess självföryngrats. Idag består skogen av både gammal skog och ganska unga träd och är idag naturreservat. Du når lätt området till fots från parkeringsplats vid länsväg 195 öster om Stora Kärrs gård. För att ytterligare tillgängliggöra bokskogen finns två funktionshinderanpassade parkeringsplatser uppe i backen vid naturreservatets början.

Naturreservat Hökesån Habo och Hökesån nedre

De två naturreservaten bildades 2015 för att skydda naturen längs Hökesån och Pirkåsabäcken. Reservaten sträcker sig genom Habo samhälle och hela vägen ner till Vättern. Längs stränderna finns fina skogsmiljöer och ett nät av smala stigar att promenera på. Informationstavlor finns utmed hela Hökesån vid Spinnet, Nordiq group, reningsverket, Habo pistolskytteklubb och nere vid Vättern. Hökesån rinner i en smal och skuggig dalgång. Välkommen att utforska området, men tänk på att stigarna kan vara leriga och hala, särskilt när det har regnat. Grova skor eller stövlar rekommenderas. Norr om Spinnet, i anslutning till bron vid Pirkåsabäcken finns en funktionshinderanpassad fikaplats.

Pdf-fil informationstavlor

I kommunen finns förutom ovanstående naturreservat även:

  • Baremosse
  • Domneån
  • Dumme mosse
  • Gagnån
  • Habomossen
  • Haboskogen
  • Skämningsfors naturskog

Naturreservat i Habo på Länsstyrelsens webbplats

Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats