Bostadsanpassning

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja bostaden på ett ändamålsenligt sätt.

Vad är bostadsanpassning
Syftet med lagen om bidrag till bostadsanpassning, är att ge människor med funktionshinder en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Vem kan få bidrag
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan med hyres- eller bostadsrätt.

Till vad beviljas bidrag
Bidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner innebär sådant som man normalt inte tar med sig vid eventuell flyttning. I vissa särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionsnedsattes behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Bidrag kan även lämnas för reparationer av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

Exempel på anpassningsåtgärder:

  • ändring av badrum, installation av duschplats
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • dörrautomatik
  • hissar och stolliftar
  • ramper
  • hårdgöring av gångväg

Hur söker jag bostadsanpassningsbidrag
Du kan få hjälp av kommunrehabs arbetsterapeut med att skriva intyg och förmedla ansökningshandlingar. Ett hembesök görs för att se hur det fungerar i bostaden. Kanske räcker det med ett hjälpmedel för att det ska fungera bra i bostaden. Räcker det inte att anpassa med hjälpmedel skriver terapeuten intyg och hjälper till med ansökan. Ansökan samt intyg, som styrker behovet av åtgärd, från arbetsterapeut eller läkare, ska bifogas.