Överförmyndare

I varje kommun ska finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

I Habo kommun finns en överförmyndare.

Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige inför varje mandatperiod.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Jönköpings tingsrätt.

Överförmyndarens tillsyn omfattar:

  • Tillsyn av förmynderskap/föräldraförvaltning, med undantag för så kallad särskild förvaltning.
  • God man för myndiga - detta gäller människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
  • Förvaltare - liknar godmanskapet med undantag från att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare  förordnas inte om det bedöms vara tillräckligt med god man.