Kemikalier i företag och verksamheter

Många kemikalier påverkar människor och miljön. Om du har kemikalier i ditt företag eller verksamhet är det viktigt att du hanterar dom så de ger så liten påverkan som möjligt. För att göra det kan du ta hjälp av punkterna nedan.

Vilka krav gäller vem?
Beroende av hur stort företag eller verksamheten är ställs olika krav. Små företag och verksamheter är de som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga.
Stora företag och verksamheter är de som antingen är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga

Börja med att gå igenom dina kemikalier och gör en kemikalieförteckning

 • Inventera lagret
 • Sortera ut och släng sånt som du inte använder. Kemikalier som ska kastas sorteras som farligt avfall
 • Använd så lite kemikalier som möjligt genom exempelvis ändrade metoder och arbetssätt. Fråga din branschorganisation om tips om vad du kan göra
 • Använd kemikalier som är så lite farliga som möjligt. Fråga din branschorganisation om vilken typ av kemikalier som fungerar som alternativ Fråga sen din leverantör samma fråga och se om de har bra alternativ. Har de inte bra alternativ kan det ibland vara bra att byta leverantör.

Så här håller du koll på dina kemikalier

Säkerhetsdatablad
Skaffa säkerhetsdatablad för alla kemikalier – ett säkerhetsdatablad innehåller den information om kemikalien som behövs för att veta på vilket sätt den påverkar människor och miljön. Säljaren är skyldig att lämna ut ett sådant vid försäljning eller om du frågar om att få ett.

 • Har du ett litet företag eller verksamhet behöver du säkerhetsdatabladen för att ha dem tillgängliga vid behov och är ett sätt för dig att ha koll på dina kemikalier.
 • Har du ett stort företag eller verksamhet behöver du säkerhetsdatabladen både för att ha dem tillgängliga vid behov och för att du ska kunna göra en kemikalieförteckning.

Kemikalieförteckning
Om du har ett stort företag eller verksamhet är det nu dags att göra en kemikalieförteckning. Kemikalieförteckningen har du som hjälp för att byta ut kemikalier.
Den behövs även för att du ska kunna:

 • bedöma riskerna med din kemikalieanvändning
 • för att kunna byta ut farliga kemikalier mot andra mindre farliga och
 • för att kunna utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förhindra att dina kemikalier påverkar människor och miljön.

En mall för att göra en kemikalieförteckning finns i Egenkontrollpärmen, punkt 19. Och vägledning till kemikalieförteckning finns i Egenkontrollpärmen, punkt 18.

När du ska köpa in kemikalier

Vid inköp av kemikalier har du stor möjlighet att byta till kemikalier som ger mindre påverkan på människor och miljön än de kemikalier som du har använt tidigare.

 • Utse en person som är ansvarig för verksamhetens alla kemikalieinköp
 • Efterfråga produkter som inte innehåller farliga ämnen hos er leverantör. Ange vid inköp att ni vill undvika dessa.
 • Det finns en checklista för inköp av kemikalier som du kan använda. Den hjälper er att köpa in kemikalier som ger så liten påverkan på människor och miljön som möjligt. Checklistan finns i Egenkontrollpärmen, punkt 13

När du hanterar kemikalier

När du hanterar kemikalier ska du förebygga så det inte sker något läckage till mark, luft och vatten.

 • All hantering ska så långt det är möjligt ske på täta ytor, så att kemikaliespill och förorenat vatten kan samlas upp och tas om hand
 • Utrustning för att stoppa kemikaliespill ska finnas lätt tillgängliga för personalen
 • Absorberingsmaterial ska finnas där det kan behövas Använt absorberingsmaterial ska hanteras som farligt avfall

Hur du kan förvara dina kemikalier säkert

Förvaring av kemikalier ska ske på ett säkert sätt.

 • Du ska förvara kemikalier så inga obehöriga får tillgång till dem
 • Förvara hellre kemikalier inomhus än utomhus. Om förvaring ändå sker utomhus ska den vara försedd med skydd från nederbörd och inte vara placerade i närheten av dagvattenbrunnar
 • Kemikalier ska förvaras i utrymmen med tätt underlag
 • Utrymmet ska vara fritt från golvbrunnar anslutna till dag- eller spillvattennätet
 • Kemikalier som kan reagera med varandra vid läckage  ska förvaras frånskilda från varandra
 • Om du har ett stort företag eller verksamhet ska du förvara flytande kemikalier inom en invallning. Invallningen ska rymma minst den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym
 • Dammande kemikalier ska förvaras på ett sådant sätt att det inte blir stoftspridning till omgivningen
 • Produkter som avger flyktiga ämnen ska förvaras så att avdunstning motverkas
 • Förvaringen ska vara påkörningsskyddad

Märkning

Se till att märka förvaringskärlen så att alla som hanterar dem vet vad de innehåller. Använd helst originalförpackningar.

Avfall

När kemikalier blir avfall räknas de som farligt avfall. Läs mer om det på vår sida om farligt avfall.

För mer information se länkar