Habo kommuns stödinsatser till företagare

Habo kommuns insatser till näringslivet med anledning av rådande läge i samband med Covid-19
  • Kommunens näringslivsansvariga ansvarar för att ledsaga företag med frågor gällande åtgärder som kommunen vidtar.
  • Kommunen ger möjlighet att på begäran om anstånd senarelägga inbetalningar till Habo kommun, Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. Anståndsprövning görs av respektive organisation, kontaktuppgifter se faktura.
  • Kommunen har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns. Detta görs i dialog med respektive organisation.
  • Kommunen kan skjuta upp tillsynsbesök som inte är helt nödvändiga. En bedömning görs om tillsyn är lämplig överhuvudtaget och vilken typ av tillsyn som   bör utföras görs i varje enskilt fall.  
  • Omvärldsbevakning och anpassning utifrån rådande läge gäller, flexibilitet finns och omprioriteringar görs.
  • Kommunens näringslivsansvariga deltar i länsöverskridande nätverk inom Region Jönköpings län och med Länsstyrelsen, för att sprida information till företagen i Habo kommun kring de åtgärdspaket som Riksdag och Regering anslår.