Arbete på väg i Habo kommun

I Habo kommun gäller att vägmärken och avstängningsanordningar ska vara utförda och användas i enlighet med gällande lagar och förordningar. Minimikraven finns i Arbetsmiljöverkets förordningar.

Habo kommun strävar efter att följa Trafikverkets föreskrifter när det gäller trafikanordningsplaner. I de fall undantag finns anges de i texten nedan.

Tekniska förvaltningen använder Trafikverkets kontrollmanual och taxa vid kontroll av vägarbetsplatser. För ytterligare information se Trafikverkets webbplats.