Kartbild över den vägsträcka som kommer att påverkas av anläggningsarbetet

Anläggningsarbeten Kärnekullavägen

Under 2021 kommer det att anläggas en ny gång- och cykelbana, samt grävas ner nya vatten- och avloppsledningar längs Kärnekullavägen

Habo kommun kommer under 2021 att utföra VA-förnyelse på en del av Kärnekullavägen. Det innebär att vi kommer att byta ut dagens befintliga vatten- och avloppssystem i gatan och ersätta med nya ledningar. Samtidigt kommer kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg på östra sidan om Kärnekullavägen.

Tidplan­­

Upphandling av entreprenör är nu färdig och det blir Holst Entreprenad AB som kommer utföra arbetena. Projektet planeras att starta under v.9 och pågå fram till och med september.

Påverkan på boende

Åtgärden kommer att beröra dig som bor utmed aktuell sträcka eftersom framkomligheten kommer att påverkas kraftigt. Parkeringsmöjligheter kommer vid behov att anordnas utmed sträckan i de fall du inte kan komma in till din fastighet med bilen. Då arbetet planeras att utföras i etapper kommer framkomligheten för dig som bor utmed gatan påverkas till och från under byggtiden. När vi har upphandlat en entreprenör kommer mer information att komma till dig som bor utmed sträckan. Vi kommer hålla en kontinuerlig dialog med dig under hela byggperioden.

Under byggperioden kommer Kärnekullavägen att stängas av för genomfartstrafik för att minimera belastningen på vägen.

Dagvatten

Eftersom nuvarande dagvattenhantering utgör ett problem för fastighetsägarna är det lämpligt att samordna en allmän dagvattenlösning. Därför lägger vi även dagvattenledningar i samband med att befintliga vatten- och avloppsledningar byts ut.

Följden blir att kommunen kommer att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten vilket är förenat med en anläggningsavgift för fastigheterna inom området. När verksamhetsområdet är inrättat och ledningarna är på plats får varje fastighetsägare ett meddelande om förbindelsepunkt dit fastighetens dagvatten ska kopplas. Anläggningsavgiften kommer att bli 29 657 kronor inklusive moms.