Kartbild över den avstängd sträcka och omledningsväg

Anläggningsarbeten Kärnekullavägen

Under en stor del av 2021 pågår vägarbete på Kärnekullavägen.

Från och med 22 september sker omledning via väg 195. Följ orange vägvisning. Det är stor påverkan på trafiken, så välj gärna en annan väg om du kan.

Det här gör vi

Habo kommun utför VA-förnyelse på en del av Kärnekullavägen under 2021. Det innebär att vi kommer att byta ut dagens befintliga vatten- och avloppssystem i gatan och ersätta med nya ledningar. Samtidigt byggs en ny gång- och cykelväg på östra sidan om Kärnekullavägen. 

Tidplan­­

Arbetena pågår fram till och med december.

Så här påverkas du som trafikant

Kärnekullavägen stängs av helt för genomfartstrafik, och trafiken leds från och med 22 september via väg 195.

Den tidigare omledningsvägen på det nya Kärnekullaområdet (den som går parallellt med Kärnekullavägen) stängs även den av för genomfartstrafik. Omledningen sker i fortsättningen via väg 195 – Fiskebäck – Nedre Kammabacken - Kärnekullavägen.

Så här påverkas du som bor utmed den aktuella sträckan

Framkomligheten påverkas kraftigt under byggtiden. Sträckan norr om vägavstängningen, se karta, är fortfarande ett arbetsområde, och endast du som bor längs denna sträcka får köra in på Kärnekullavägen via Bränningeleden för att komma till din fastighet.

Du kommer att bli löpande informerad och vi kommer att hålla en kontinuerlig dialog med dig under hela byggperioden.

Dagvatten

Nuvarande dagvattenhantering utgör ett problem för vissa fastighetsägare, och vid ökade dagvattenmängder kan det eventuellt komma att bli problem för ännu fler fastighetsägare med den dagvattenlösning som finns idag. (Dagvatten är vatten som rinner av på markytan, till exempel regn, smältvatten och grundvatten som tränger fram ur marken.)

Den nuvarande dagvattenhanteringen är även ett problem för kommunen, när tillskottsvatten påverkar reningsprocessen negativt och riskerar bräddningar. (Bräddningar är utsläpp av orenat avloppsvatten. Tillskottsvatten är vatten som ovälkommet smiter in i spillvattenledningar. Det kan vara till exempel dagvatten, dränvatten, inläckande grundvatten eller ytvatten.) På grund de problem som finns med den dagvattenhantering som finns idag är det lämpligt att göra en samordnad dagvattenlösning. Habo kommun lägger därför även dagvattenledningar i samband med att befintliga vatten- och avloppsledningar byts ut.

Följden blir att kommunen kommer att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten vilket är förenat med en anläggningsavgift för fastigheterna inom området. När verksamhetsområdet är inrättat och ledningarna är på plats får varje fastighetsägare ett meddelande om förbindelsepunkt dit fastighetens dagvatten ska kopplas. Anläggningsavgiften kommer att bli 29 657 kronor inklusive moms.