Brandskyddskontroll och rengöring/sotning

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Förutsättningar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Enligt "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor" (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Det sker med ett av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat intervall. För närvarande vart annat, vart fjärde eller vart åttonde år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas.

Sotning
Rengöring (sotning) utförs normalt av den av kommunen upphandlade sotaren. Alternativt kan en ägare ansöka om att få medgivande att själv få ansvara för sotningen, antingen genom att själv utföra sotning eller att anlita någon annan som utför sotningen.

När sotningen utförs av kommunens sotare ser han till att sotningarna utförs med rätt intervall och till ett pris som kommunen har beslutat om. I de fall när ägaren ansökt och fått kommunens medgivande att själv ansvara för sotningen måste han/hon själv se till att sotningen utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om han/hon sotar själv eller anlitar någon annan att utföra sotningen.

När en ägare ansöker om att få sota själv eller låter någon annan utföra sotningen ska kommunen pröva om detta "kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt". Kommunen kontrollerar då att de aktuella eldstäderna finns med i kommunens register och att de har genomgått brandskyddskontroll utan allvarliga anmärkningar. Den som ska utföra sotningen ska även visa att han/hon har tillräckliga kunskaper. Om det är ägaren själv som ska utföra sotningen bör denna ha genomgått Brandskyddsföreningens kurs i egensotning eller motsvarande. Kursen genomförs under en kväll, se länk till kursutbud. Är det någon annan som ska sota ska denne, om det är en namngiven person, vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska sota ska detta vara ett företag med kompetent ledning.

Fram till dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer sotningen att utföras av den av kommunen utsedda sotaren. Medgivande lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat medgivande till fastighetsägaren är det han/hon som ansvarar för att sotningen utförs.

Lagen om skydd mot olyckor 3 kap 4 §
En kommun ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som ska rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma ska gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Avgifter och kommunens entreprenör
Kommunen beslutar vilka avgifter som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta rengöring skall ske.

Kommunen har skrivit avtal med  Skorsten & Vent Claes Abrahamsson AB att utföra brandskyddskontroller och att utföra rengöringen/sotningen. Du når dem på tfn 036-12 99 03

Ändringar som påverkar sotningen
Om du till exempel byter uppvärmningsanordning ska du anmäla detta till brandskyddskontrollanten Skorsten & Vent Claes Abrahamsson AB. Du når dem på tfn 036-12 99 03.

Installation eller ändring av eldstad
För att få installera en kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.