Karta över Habo centrum som visar parkeringsförslaget i planprogrammet
I planprogrammet kan du läsa mer ingående om kommunens förslag om hur parkeringarna i centrum kan se ut i framtiden.

Frågor och svar om förslaget till planprogram för Habo centrum

Kommunen besvarar de frågor och påståenden som har uppkommit i samband med att förslaget till planprogram för Habo centrum är ute på samråd.

En demokratisk process

Planprogrammet tas fram genom en demokratisk process. Politikerna i kommunen, tillsammans med tjänstepersoner, har bjudit in allmänheten, företag, handlare, fastighetsägare, föreningar, förskolor och skolklasser till en öppen medborgardialog med öppet hus, workshop, och webbenkät för att kommuninvånarna själva ska kunna tycka till om hur de vill att centrum ska se ut. I förslaget till planprogram som är ute på samråd har kommunen lyssnat på hur de olika målgrupperna vill se Habo utvecklas i framtiden.  Under hela processen har Habo kommun haft en dialog med handlare och fastighetsägare i centrum. Vill du tycka till om planprogrammet? Läs hela programmet och berätta mer om vad du tycker senast den 30 september.

Frågor och svar om förslaget till planprogram för Habo centrum

Varför tar vi fram ett planprogram för centrum?

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna och redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se ut samt presentera en långsiktig strategi för en hållbar utveckling.

Visionen för Habo centrum är: Ett mer levande Habo centrum

Resultatet av de genomförda medborgardialogerna har sammanställts till fem delvisioner:

  1. Attraktiv entré
  2. Tryggt och tillgängligt
  3. Fler boende i centrum
  4. Mötesplats Habo
  5. Centrum – ett vardagsrum

Kommer 200 centrumnära markparkeringar att försvinna?

För att kunna nyttja attraktiv och centrumnära mark effektivt i framtiden har kommunen i planprogrammet visat hur man skulle kunna använda viss mark i centrum till både bostäder, affärslokaler och parkeringar. I planprogrammet föreslås det på två platser en möjlighet att bygga parkeringshus med bostäder ovanpå. Parkeringarna kommer enligt förslaget inte att försvinna, men möjligheten finns att de i framtiden kan byggas på ett annat sätt om det finns behov av detta. Den stora förändringen enligt förslaget är att de 25 parkeringsplatserna på torget föreslås tas bort för att ge plats åt andra kvaliteter som önskas.

Vad innebär förslaget för parkeringsmöjligheterna i centrum?

Förslaget som det ser ut nu innebär fortsatt korttidsparkering utmed Jönköpingsvägen och markparkeringar utmed järnvägen, bakom Träffpunkten. Enligt förslaget är även kommunens allmänna parkering bakom ICA kvar, men planprogrammet möjliggör för en annan form med bostäder ovanpå om framtida behov uppstår.

Kommer tillgängligheten i centrum bli sämre?

Nej, i förslaget framgår det att kommunen arbetar för att centrum ska bli mer attraktivt och mer tillgängligt för alla målgrupper. Med fler möjligheter till bostäder som ger underlag till handel och service samt korttidsparkering längs Jönköpingsvägen för de som vill göra snabba ärenden.