Principen för sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse

Inom Habo kommun finns ett antal områden med sammanhållen bebyggelse där det krävs bygglov i likhet med detaljplanerat område. Sammanhållen bebyggelse definieras enligt följande:

 "Sammanhållen bebyggelse avser bebyggelse med minst tre bostadshus på tomter som gränsar till varandra  eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Bebyggelse som ligger utanför detaljplanelagt område, men inom 100 meter från detaljplanelagt område, ska även det omfattas av bestämmelser gällande sammanhållen bebyggelse".