Övriga planer och policyer

Grönstrukturplan
Habo kommun har tagit fram grönstrukturplan ("Vårt gröna Habo") vars huvudsakliga syfte är att identifiera de grönytor som är särskilt viktiga ur kulturell, social och ekologisk synpunkt samt att tydliggöra hur de ska användas, skötas och utvecklas i framtiden. Grönstrukturplanen blev beslutad av kommunfullmäktige den 28 augusti 2008. Genom angiven länk kan ni ta del av populärskriften av grönstrukturplanen vid namn "Våra gröna områden".

Vindkraftpolicy
Habo kommun har tillsammans med Mullsjö kommun arbetat fram en vindkraftpolicy vilken antogs av kommunfullmäktige i Habo kommun den 29 januari 2009. Policyn syftar till att underlätta behandling av ärenden om etablering av vindkraft i Habo och Mullsjö kommuner. Policyn syftar också till att ge dem som vill etablera vindkraftverk ett underlag för vad som ingår i kommunens prövning och informera om handläggningens olika steg. Policyn innehåller analyser och avvägningar gentemot motstående allmänna intressen för naturvård, kulturmiljövård, hälso- och miljöskydd samt friluftsliv och landskapsbild. I policyn anges områden där det finns anledning att inta en restriktiv hållning till vindkraftutbyggnad. Policyn innehåller också riktlinjer som är avsedda som vägledning för den sökande samt vid handläggning av enstaka vindkraftverk såväl som vindkraftparker. 

Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner
Habo kommun har tillsammans med Mullsjö kommun arbetat fram en landskapsanalys med tillhörande känslighetsanalys vilken antogs av Kommunfullmäktige i Habo kommun den 26 januari 2012. Landskapsanalysen är ett tillägg till den vindkraftpolicy som kommunfullmäktige antog år 2009.