Övriga planer och policyer

Grönstrukturplan
Habo kommun har tagit fram grönstrukturplan ("Vårt gröna Habo") vars huvudsakliga syfte är att identifiera de grönytor som är särskilt viktiga ur kulturell, social och ekologisk synpunkt samt att tydliggöra hur de ska användas, skötas och utvecklas i framtiden. Grönstrukturplanen blev beslutad av kommunfullmäktige den 28 augusti 2008. Genom angiven länk kan ni ta del av populärskriften av grönstrukturplanen vid namn "Våra gröna områden".