Översiktsplan 2040 Habo kommun

Den 26 mars beslutade kommunfullmäktige att anta förslag till ny översiktsplan. Habo kommun har arbetat sedan år 2017 efter beslut i kommunfullmäktige med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan.

En översiktsplan beskriver kommunens vision av den långsiktiga planeringen av mark, vatten och den byggda miljön och omfattar hela kommunens geografiska yta.

Antagande
Kommunen har sedan utställningen avslutades den 12 januari 2020 arbetat med att besvara inkomna synpunkter och justera översiktsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 att anta översiktsplan 2040. Det innebär att översiktsplanen vinner laga kraft april/maj år 2020.

Här kan du läsa kallelser och protokoll från kommunfullmäktige den 26 mars 2020 

Nedan redogörs för tidigare delar i arbetsprocessen för framtagandet av Översiktsplan 2040.

Utställning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att ställa ut översiktsplanen under perioden 28 oktober 2019 till och med 12 januari 2020. Under den tiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslag till översiktsplan. Handlingarna fanns tillgängliga på kommunens webbplats, i kommunhusets entré samt på biblioteket i Habo tätort. Översiktsplanen fanns även tillgänglig digitalt, genom en webbapplikation som nåddes via länken https://karta.habokommun.se/app/oplan/.

Synpunkter som inkom under utställningen finns sammanställda och besvarade i granskningsutlåtandet.

Samråd
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 att skicka ut Översiktsplan 2040 för Habo kommun för samråd. Samrådstiden pågick mellan den 1 november 2018 till den 31 januari 2019. Handlingarna fanns tillgängliga på kommunens webbplats, i kommunhusets entré samt på biblioteket i Habo tätort. Under samrådsperioden bjöd kommunen in till allmänna samrådsmöten i fem tätorter; Furusjö, Brandstorp, Fagerhult, Habo och Västerkärr.

Samtliga synpunkter är sammanfattade och besvarade i dokumentet samrådsredogörelse.

Vill du ta del av samrådshandlingarna går du till sidan Tidigare planhandlingar för Översiktsplan 2040 Habo kommun

Medborgardialog
Under januari och februari 2018 genomfördes en medborgardialog. Dialogen är dokumenterad och synpunkterna som kom fram under dialogen ligger delvis till grund för förslaget till översiktsplan. Du kan via länken läsa sammanfattningen av medborgardialogerna januari och februari 2018.