Skylt med texten Spinnet

Översiktsplan 2040 Habo kommun

Habo kommun har tagit fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 26 mars 2020.

Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Habo kommun och är en beredskap för den långsiktiga utvecklingen. Översiktsplanen redovisar hela kommunens geografiska yta men också fördjupade kartor över Baskarp, Brandstorp, Fagerhult, Furusjö, Habo och Västerkärr.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas och vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

”Den hållbara kommunen för hela livet” är den övergripande visionen för Habo kommuns långsiktiga utveckling. Översiktsplanen redovisar övergripande mål, strategier och riktlinjer för att ge uttryck för kommunens ambitioner när det gäller den framtida utvecklingen och vägen dit.     

De sex övergripande mål som har tagits fram inom översiktsplanearbetet tar avstamp i visionen och ska styra Habo kommuns utveckling när det gäller mark- och vattenanvändning. 

  • Starkt näringsliv
  • Attraktiv livsmiljö
  • Hållbar infrastruktur
  • Rekreation för livskvalitet
  • Resurseffektiv & klimatsmart kommun
  • Levande landsbygd

Arbetsprocessen för framtagandet av Översiktsplan 2040

Utställning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att ställa ut översiktsplanen under perioden 28 oktober 2019 till och med 12 januari 2020. Under den tiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslag till översiktsplan. Handlingarna fanns tillgängliga på kommunens webbplats, i kommunhusets entré samt på biblioteket i Habo tätort. 
Synpunkter som inkom under utställningen finns sammanställda och besvarade i granskningsutlåtandet.

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 att skicka ut Översiktsplan 2040 för Habo kommun för samråd. Samrådstiden pågick mellan den 1 november 2018 till den 31 januari 2019. Handlingarna fanns tillgängliga på kommunens webbplats, i kommunhusets entré samt på biblioteket i Habo tätort. Under samrådsperioden bjöd kommunen in till allmänna samrådsmöten i fem tätorter; Furusjö, Brandstorp, Fagerhult, Habo och Västerkärr.

Medborgardialog

Under januari och februari 2018 genomfördes en medborgardialog. Dialogen är dokumenterad och synpunkterna som kom fram under dialogen ligger delvis till grund för förslaget till översiktsplan.