Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan innebär en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt område. Genom att arbeta med fördjupningar och tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om. Det är också ett bra sätt att hålla översiktsplaneringen levande. Den fördjupade översiktsplanen är liksom den kommunövergripande översiktsplanen inte juridiskt bindande utan kan ses som kommunens redovisade ställningstagande.   

I Habo kommun finns för närvarande inga gällande fördjupade översiktsplaner. De som tidigare fanns upphörde att gälla i och med att översiktsplanen 2040 fick laga kraft.