Flödesschema som visar detaljplaneprocessen

Planprocess, detaljplanering