Planbesked

Om du avser att vidta en åtgärd som kräver att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked. I det beslutet tar kommunen ställning till om kommunen kommer att inleda ett planarbete eller inte.

Ett positivt planbesked innebär dock inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Ett beslut om planbesked lämnas inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som inte kan överklagas.

Kostnader
En avgift för planbesked tas ut, även vid avslag. Avgiften är knuten till gällande prisbasbelopp. Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt prisbasbelopp fastställs med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen. För år 2022 gäller följande priser för planbesked:

Enkel åtgärd: 7 245 kronor
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 kvadratmeter eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd: 10 868 kronor
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd: 14 490 kronor 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.