Flygbild över planområdet

Detaljplan för del av Kvill 1:3 med flera - Solåkra

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten och lämpligheten att bygga bostäder på en del av fastigheten Kvill 1:3 med flera.

Habo kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för en del av Kvill 1:3, kallad Solåkra. Syftet med detaljplanen är att reglera marken för bostadsändamål. Föreslagen byggnation medger 14 nya lägenheter i parhus eller kedjehusform. Anslutning till området planeras ske genom en förlängning av Höjdstigen. 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning under 2021. Antagande av detaljplanen föreslås under första kvartalet 2022.

Tidplan
Samråd: 3 februari 2021 - 7 mars 2021
Granskning: 31 maj 2021 - 27 juni 2 2021
Antagande: Kvartal 1 2022
Laga kraft: Kvartal 2 2022