Kärnekulla Idrottshall

Detaljplan för Kärnekulla 1:4

Kommunfullmäktige i Habo kommun har nu antagit detaljplanen Kärnekulla 1:4. Planen antogs den 31 januari 2019 och protokollet anslogs den 7 februari 2019. Antagandebeslutet har överklagats och överklagan är sänd till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med att etablera en ny "stadsdel" med bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kärnekulla 1:4. 

Antagandehandlingarna finns att ta del av under rubriken länkar, vill du däremot ta del av samråds- och granskningshandlingarna går du till sidan Tidigare planhandlingar för detaljplan Kärnekulla 1:4.