Flygfoto över planområdet

Detaljplan för Gunnarsbo 1:69 med flera

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga flerbostadshus inom kvarteret.

Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 1:69 med flera. Beslut om positivt planbesked gavs den 2 februari 2017.
Planarbetet har pausats i väntan på planprogram för centrumutveckling.