Flygfoto över planområdet

Detaljplan för Gunnarsbo 1:69 m.fl

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga flerbostadshus inom kvarteret.

Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 1:69 med flera. Beslut om positivt planbesked gavs den 2 februari 2017.

Tidplan

Samråd: Kvartal 3 2023
Granskning: Kvartal 2 2024
Antagande: Kvartal 4 2024