Flygfoto över planområdet

Detaljplan för del av Gunnarsbo 3:2

Syftet med detaljplanen är att undersöka lämpligheten för bostäder och vårdbostäder på del av fastigheten Gunnarsbo 3:2, Ringvägen 3.

Den 19 februari 2020 inkom tekniska förvaltningen med begäran om planbesked för del av Gunnarsbo 3:2. Gällande detaljplan medger friliggande bostäder i en- eller tvåbostadshus. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra användning av byggnaden på Ringvägen 3 för bostad och vårdbostad. Byggnaden kommer att byggas om invändigt för att kunna fungera som gruppbostad för personer med funktionsvariationer.

Den 16 december 2020 beslutade byggnadsnämnden att skicka ut ett förslag på ny detaljplan för samråd med berörda sakägare och myndigheter. Samrådet pågår mellan den 12 januari och 14 februari 2021.
Den 1 februari 2021 kl. 18:00 arrangerades ett digitalt samrådsmöte. 

Den 23 juni 2021 beslutade byggnadsnämnden att låta planförslaget skickas ut för granskning till berörda sakägare och myndigheter. Granskningstiden pågick mellan den 5 juli-27 augusti 2021.

Den 23 september 2021 antog byggnadsnämnden detaljplanen och 21 oktober 2021 fick den laga kraft efter att överklagandetiden gick ut och ingen överklagade beslutet. 

Tidplan

Samråd: 12 januari - 14 februari 2021
Granskning: 5 juli - 27 augusti 2021
Antagande: 23 september 2021 (Byggnadsnämnden)
Laga kraft: 21 oktober 2021