Ortofoto över planområdet

Detaljplan för del av Furusjö 2:1 m.fl

Syftet med detaljplanen är att undersöka lämpligheten för att utöka byggrätter på befintliga fastigheter samt uppdatera befintliga planbestämmelser. Gällande detaljplan för området är från år 1960.

Byggnadsnämnden beslutade i augusti 2020 att planarbete för del av Furusjö 2:1 m.fl ska påbörjas.

Ungefärlig tidplan
Samråd: Kvartal 4 2020
Granskning: Kvartal 2 2021
Antagande: Kvartal 3 2021
Laga kraft:Kvartal 4 2021