Situationsplan över planområdet
Situationsplan som i huvudsak visar planområdet för Bränninge 23:3 och 23:4, Kvarteret Liljekonvaljen

Bränninge 23:3 och 23:4, Kvarteret Liljekonvaljen

Habo kommun har påbörjat ett planarbete för fastigheterna Bränninge 23:3 och 23:4, Kvarteret Liljekonvaljen. Ett planförslag är ute på samråd under perioden 13 januari till och med 9 februari 2020.

Samråd
Planområdet är beläget i centrala Habo tätort och gränsar i norr om Bränningeleden, i söder mot Brahegatan och i öster mot Lärkgatan. Syftet med detaljplanen är att pröva om området är lämpat för en förtätning med ett punkthus i fem våningar.  

Planförslaget bedöms inte avvika från gällande översikstplan.

Samrådstiden pågår under perioden 13 januari till och med 9 februari 2020. Synpunkter på planförslaget framför skriftligen, senast den 9 februari 2020, till:

Den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen. Upplysningar om samrådsförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel. 036-442 81 38.

Samrådsmöte
Den 29 januari 2020 kl. 18:00 arrangerar kommunen ett samrådsmöte för allmänheten. Mötet kommer att hållas i högra kammaren i kommunhuset, Jönköpingsvägen 19.