Flygfoto över planområdet

Ändring av detaljplan för del av Bränninge Gård

Syftet med ändring av detaljplan för del av Bränninge Gård är att ändra markanvändningen för en yta som i detaljplanen är reglerat som allmän platsmark till kvartersmark.

Förslaget till ändring av detaljplan för del av Bränninge Gård har varit ute på samråd 6 mars-2 april 2023. Nu går ändring av planen ut på granskning. Granskningstiden pågår mellan 2 maj och 31 maj 2023.

Planförslaget finns även i kommunhusets entré, Jönköpingsvägen 19.

Synpunkter på planändringen ska inkomma skriftligen
senast den 31 maj 2023 till: plan@habokommun.se 
eller
Habo kommun, Byggnadsnämnden
Box 212
566 24 Habo

Tidplan

Samråd: 6 mars - 2 april 2023
Granskning: 2 maj - 31 maj 2023
Antagande: Juni 2023