Praktiska råd

Särskild hänsyn måste tas till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar vid nedläggning av kollektorslang till jordvärme.

•Kollektorslangen bör läggas på cirka 1 meters djup och med cirka 1,5 meter mellan slingorna.

 •En tumregel för dimensionering är det behövs 100 meter slang per tidigare förbrukad kubikmeter olja.

 •Kollektorslangen ska placeras så långt som möjligt från fastighetsgräns.

 •Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 20 meter.

 •Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.

 •Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.

 •Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.

 •Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.

 •Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (t.ex. R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.

•Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.

 •Var noga med att märka ut platsen för kollektorslangen med plastband eller liknande, över slangen under jord.

 •Upprätta en karta som visar var kollektorslangen ligger.