Praktiska råd

 • Brunnsborraren ska ha tillräcklig utbildning och tillämpa kriterierna för Normbrunn –07. Anlita gärna en certifierad brunnsborrare.
 • Borrhål ska placeras så långt som möjligt från grannens fastighetsgräns, minst 10 meter och gärna längre.
 • För att få full effekt ska det vara minst 20 meter mellan borrhål.
 • Borra inte närmare byggnad än 4 meter på grund av risk för skador på husgrunden
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 30 meter.
 • Vid närhet till enskild avloppsanläggning ska avståndet vara minst 30-50 meter från infiltrationsbädden.
 • Borrvatten ska avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (till exempel R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Var noga med att märka ut platsen för kollektorn med plastband eller liknande och upprätta ordentliga ritningar.

Installation av bergvärmepump inom vattenskyddsområde
I de fall bergvärmepump tillåts inom skyddsområde för grundvattentäkt, gäller högre krav på försiktighetsåtgärder. Det är föreskrifterna för vattenskyddsområdet som avgör om installation av bergvärme är tillåten.