Övriga anmälningspliktiga åtgärder

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en skriftlig anmälan vid följande åtgärder:

  • Nybyggnad
  • Tillbyggnad
  • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation
  • Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning
  • Ändring av en byggnad om ändringen innebär att konstruktionen, det vill säga byggnadens bärande delar, berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
  • En installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller invid en tomt (detta ska i vissa fall även meddelas tekniska förvaltningen eller miljöförvaltningen).
  • En ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
  • Rivning av byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad

Ta alltid kontakt med bygglovsenheten om du är osäker på om en anmälan behövs eller inte, och glöm inte att invänta startbesked innan du påbörjar åtgärden.