Bygglovsprocessen

Kräver den åtgärd du ska genomföra bygglov, rivningslov eller marklov måste du ansöka om detta hos byggnadsnämnden. Vissa åtgärder som inte kräver lov ska ändå anmälas till byggnadsnämnden.

Förberedelser inför din ansökan/anmälan

Innan du söker lov, dispens eller gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka förutsättningar som gäller. I tätorterna finns det till exempel detaljplaner som reglerar hur och var du får bygga, på landsbygden kan det finns så kallad sammanhållen bebyggelse som innebär begränsningar vad gäller byggnation. Nära vattendrag finns det strandskydd som kan hindra byggnation. Var fastighetsgränsen går är viktigt att veta, det är även viktigt att veta vem som äger huset eller fastigheten om du själv inte står som ägare. Planerar du byggnation som innebär att en granne blir berörd är det till fördel om du redan i ett tidigt skede informerar din granne om tänkt byggnation. Vilka handlingar du ska lämna in när du ansöker/anmäler kan du läsa mer om på sidan Hur du ansöker/anmälan.

Du ska se till att det finns en kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar.

I många fall krävs en kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig som ska hjälpa dig att upprätta en kontrollplan. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras och dessutom vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På Boverkets webbplats hittar du en lista över certifierade kontrollansvariga

Lovbeslut

Inom tio veckor ska byggnadsnämnden fatta beslut om ditt ärende. När ett bygglov eller förhandsbesked är beviljat kungörs detta i Post -och Inrikes Tidningar (PoIT). Tänk på att du alltid måste invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd, beslutet ska ha vunnit laga kraft vilket sker fyra veckor efter beslutsdatum.

Överklagande

Vissa av byggnadsnämnden beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län, till exempel kan det gälla ett beslut om att inte bevilja bygglov. Överklagandena ska sändas till byggnadsnämnden som bedömer om överklagandet kommit in i rätt tid, är fallet så skickas det vidare till länsstyrelsen. Beslut om startbesked får överklagas enbart av sökanden eller anmälaren i ärendet. Du har tre veckor på dig att överklaga, om du enligt plan- och bygglagen, ska delges beslutet (räknat från mottagandet av beslutet). Övriga har fyra veckor på sig räknat från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).

I överklagandet ska du tala om vilket beslut eller del av beslut som du överklagar genom att ange beslutsdatum, ärendenummer samt paragraf-/Db-nummer. Du ska också ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar kan ombudet underteckna skrivelsen, sänd i så fall med fullmakt.

Tekniskt samråd

När byggnadsnämnden har beslutat om lov eller tagit emot din anmälan kommer du att kallas till ett tekniskt samråd. Vid enklare åtgärder behövs inget tekniskt samråd. Enklare åtgärder kan till exempel vara inglasning av altan, en liten tillbyggnad eller uppsättning av en skylt. Byggnadsnämnden bedömer från fall till fall om det är en enkel åtgärd eller inte.

Du måste få ett startbesked innan du börjar bygga

Innan du får påbörja en åtgärd som kräver lov eller anmälan måste du ha fått ett startbesked och beslutet ska ha vunnit laga kraft vilket sker fyra veckor efter beslutsdatum. Om du inte inväntar ditt startbesked kommer byggnadsnämnden påföra dig en sanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Efter det att startbeskedet är lämnat ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka arbetsplatsen. Arbetsplatsbesök krävs inte vid enklare åtgärder, byggnadsnämnden gör denna bedömning. 

Slutsamråd

När byggåtgärderna har avslutats ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. Slutsamråd krävs inte vid enklare åtgärder, byggnadsnämnden gör denna bedömning. 

Du måste få ett slutbesked innan du får börja använda byggnaden

När du visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit några skäl till att ingripa utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked. Du får inte ta anläggningen eller byggnaden i bruk innan du fått ett slutbesked. Om du inte inväntar ditt slutbesked kommer byggnadsnämnden påföra dig en sanktionsavgift.